Maria und Natalia Petschatnikov

previous artwork next artwork

Works by Maria und Natalia Petschatnikov

back to overview

  • 4 Euro, 2015, Oil on polyester foil drawn on Alu-Dibond, N/A